Club Maggy | Rules
88
page,page-id-88,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Huisregels van

club maggy

HUISREGELS

 

Om de gezelligste mensen binnen te krijgen en om het binnen ook gezellig te houden heeft Club Maggy huisregels.

Deze vind je hieronder.

 

HUISREGELS CLUB MAGGY

 

 1. Minimale leeftijd is 18 jaar.
 2. Legitimatie verplicht. Hieronder valt geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 3. Entreegeld, geldend op speciale party’s betalen bij de kassa.
 4. Geen toegang voor personen in het bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen Club Maggy is drugsgebruik ten strengste verboden. Club Maggy hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van zowel hard-, als softdrugs.
 5. Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval direct ingeschakeld.
 6. Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 7. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.
 8. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 9. Verboden goederen te verhandelen in en rondom Club Maggy, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 10. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot Club Maggy worden ontzegd.
 11. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.
 12. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoond kan hij of zij verwijderd worden en een (eventuele) ontzegging krijgen voor 1 jaar.
 13. Er mogen op een ieder moment niet meer mensen in het pand aanwezig zijn dan onze gebruikersvergunning toelaat, daardoor kan het zijn dat de toegang geweigerd wordt of dat u gevraagd wordt te wachten of later terug te komen, wij vragen hiervoor uw begrip
 14. Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 15. Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.
 16. Het is verboden om consumpties die buiten het bedrijf gekocht zijn mee naar binnen te nemen.
 17. In alle horecagelegenheden in Nederland is er een algeheel Rookverbod, ook in Club Maggy mag dus niet binnen gerookt worden. Alleen in de rookruimte buiten mag gerookt worden
 18. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.
 19. Bedreiging, mishandeling, intimidatie openbare geweldpleging en andere vormen van agressie zijn verboden en kan tot inschakeling van de politie en/of een ontzegging van 1 jaar leiden.
 20. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 21. Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
 22. Jassen, tassen en dergelijke verplicht achterlaten in de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico. Club Maggy kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vermissing en/of diefstal.
 23. Verloren en/of gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij de bedrijfsleiding. Deze voorwerpen kunnen tot twee weken na datum opgehaald worden, de persoon moet zich kunnen legitimeren bij het ophalen. Na deze twee weken worden de voorwerpen bij de politie gedeponeerd.
 24. Club Maggy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 25. In Club Maggy wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in Club Maggy geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.Er zijn gehoorbeschermers tegen betaling verkrijgbaar bij de garderobe.
 26. Overtreding van het huisreglement van Club Maggy kan leiden tot verwijdering en een ontzegging van 1 jaar.
 27. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van Club Maggy over de te nemen maatregelen.
 28. Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden direct bij het entreemeubel te legitimeren en te vragen naar de dienstdoende manager.(Art. 5:12 algemene wet bestuursrecht).
 29. Camera’s waken over u en onze veiligheid. Na ongeregeldheden, ongevallen of bij een vermoeden van strafbare feiten kunnen deze opnames ter beschikking worden gesteld aan de politie. De opnames kunnen tevens worden gebruikt voor het bepalen van een ontzegging van de toegang.
 30. Overtredingen in en rondom Club Maggy zullen bestraft worden met een sanctie en eventuele proces-verbaal kosten.
 31. Uitzonderingen op het huisreglement van Club Maggy kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.

 

Heeft u klachten over het deurbeleid? Meld ze binnen vijf dagen aan de directie van Club Maggy: info@clubmaggy.nl